Bradenton Regatta
Title
Bradenton Regatta
Subject
Emilio performing
Description
This photo was taken at the Bradenton Regatta. The white toy poodle in this photo is Emilio, a performing dog with Michelle's Magical Poodles. Emilio also performs with SkyBound Canine Entertainment. The woman in the photo is Michelle Harrell, owner and trainer of Michelle's Magical Poodles
Copyright Notice
Copyright Terms
Creator
MIchelle Harrell
Triples
Copied to Clipboard