Bradenton Regatta
Title
Bradenton Regatta
Subject
Emilio performing
Description
This photo was taken at Bradenton Regatta, Bradonton, Florida February 2015. The white, toy poodle in this photo is Emilio, a performing poodle in the show, Michelle's Magical Poodles and SkyBound Canine Entertainment shows. Emilio is performing a double hoop trick with his owner/trainer Michelle Harrell.
Copyright Notice
Copyright Terms
Creator
Michelle Harrell
Triples
Copied to Clipboard